Obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů

Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé. Všechny smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, zákonem č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění, zákonem č.j. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při domovním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodní spoločnost LeathClean s.r.o.
se sídlem Tomášikova 26, 82101 Bratislava
identifikační číslo: 51162016
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okr. súd BA 1, oddíl SRO , vložka 123559/B
pro prodej produktů a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.endurobrothersacademy.eu

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti LeathClean s.r.o., se sídlem Tomášikova 26, 82101 Bratislava, identifikační číslo: 51162016  , zapsané v obchodním rejstříku vedeném  Okr. súd BA 1 , oddíl SRO , vložka 123559/B  (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím veden na webové stránce umístěné na internetové adrese www.endurobrothersacademy.eu (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odlišná od obchodních podmínek lze sjednat v kupní smlouvě. Odlišné dohody v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující objednávat zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující objednávat zboží také bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvést správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než [časové období] nevyužívá, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to především s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, resp. s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Celá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 1 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivých druhů zboží a nákladů za vrácení zboží, v případě, že toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí výhradně v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje především informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobech úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to is ohledem na možnost kupujícího odhalit a opravovat vady vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat s povinností platby". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající bezodkladně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výši kupní ceny, předpokládaných nákladech na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijaté objednávky (akceptováním), která je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. SK9011000000002945048088, vedený u společnosti Tatra banka, a.s. (dále jen "účet prodávajícího");

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží v dohodnuté výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou kupní cenou dále chápány i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu nebo jinou podobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení Čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti nebo v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při přebírání zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněný v momentě připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, především v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 ods. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze navzájem kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, mimo jiné nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jako iu zboží, které bylo po dodání nenávratně smícháno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vybral a z hygienických důvodů jej nelze vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu , pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy není možné odstoupit od kupní smlouvy, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorového formuláře poskytovaného prodávajícím, který tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího endurobrothersacademy@gmail.com.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od začátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to iv tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno kvůli své povaze obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit prostředky poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 ods. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. V případě, že je společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, ztrácí darovací smlouva ohledně takového dárku účinnost a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání tovaru

6.1. V případě, že je způsob dopravy dohodnut na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. V případě, že je prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při přebírání zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zpozorování porušeného obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (především ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při přebírání nemá vady. Především prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany dohodly a v případě, že dohoda chybí, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi realizované,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá kvalitou nebo provedením dohodnutému vzorku nebo předloze, v případě, že byla kvalita nebo provedení určeno podle dohodnutého vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v Čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, kvůli které byla nižší cena dohodnuta, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým používáním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebování, které zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

7.4. V případě, že se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při přebírání. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozu, ve které je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně iv sídle nebo místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabude vlastnictví zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy leathclean@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je určena příslušná Slovenská obchodní inspekce.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum v České republice, se sídlem Mlýnské nivy 4924/44A, 82715 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on - line ao změně nařízení ( ES ) č . 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 ods. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.j. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nevybere-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu podle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě bránila uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce vytvořené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jako zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v papírové podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. V případě, že kupující požádá o informace o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informací podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzn. cookies na jeho počítači. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy lze plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. kupní smlouvy. cookies na počítači kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvky, tak se strany shodují, že vztah se řídí českým právem.

12.2. Volbou práva podle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od kterých se nelze odchýlit, a která by se v případě neexistence volby práva jinak použila podle ustanovení čl. 12.1. 6 odst. 6 písm. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.3. Jsou-li některá ustanovení obchodních podmínek neplatná nebo neúčinná, nebo se takovými stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatným ustanovením co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platností ostatních ustanovení.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Tomášikova 26, 82101 Bratislava, adresa elektronický pošty leathclean@gmail.com, telefon +421 (0) 949 763928.

V Bratislave dna 19.09.2021

Provozovatel LeathClean s.r.o. na stránkach www.endurobrothersacademy.eu, IČO 51162016 sídlo Tomášikova 26, 82101 Bratislava, zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikace mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona čj. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je LeathClean s.r.o. IČO 51162016 so sídlem Tomášikova 26, 82101 Bratislava (dále jen "Správce");

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: endurobrothersacademy@gmail.com, tel.: +421 (0) 949 763928;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracováním elektronické objednávky v internetovém obchodě www.endurobrothersacademy.eu a www.enduro-brothers-academy.eu;

2. Správce zpracovává pouze identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb ak nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňovány a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

1. Za účelem registrace na webové stránce www.endurobrothersacademy.eu a www.enduro-brothers-academy.eu podle paragrafu 13 odst. 1 písm. 1 písm. a) Zákona čj. 18/2018 O ochraně osobních údajů;

2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

Webnode AG (systém e-shopu);

Česká pošta (doručovací služba);

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (doručovací služba)

Leathclean s.r.o. (správce stránky a e-shopu Enduro Brothers Academy)

Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva kupujúceho

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

1. Pro přístup ke svým osobním údajům;

2. K opravě osobních údajů;

3. Pro vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Pro přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: endurobrothersacademy@gmail.com;

7. Podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zajištění osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření pro zabezpečení datových úložišť osobních údajů, především zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesíláním elektronické objednávky na webové stránce www.endurobrothersacademy.eu potvrzuje kupující, že byl seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;

3. Správce je oprávněn tato Pravidla kdykoli změnit. Novou verzi Pravidel je povinen zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 19.09.2021